Shavuot

By: Elliott Rabin
KC Topics: 
Judaics/ Kodesh

 
*Photo by Yulia Khlebnikova on Unsplash